Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

onsdag 24 maj 2017

systematiskt kvalitetsarbetesystematiskt kvalitetsarbete på enheten Hatten, Hantverkaren och Tuppens förskolor.
här visar vi hur vi tar tillvara på vårdnadhavares enkätsvar och följer upp svaren.
 • Vårdnadshavares enkätsvar presenteras genom att anslås i förskolans entréer. Förskolan skriver en kvalitetsrapport som lämnas in till kommunen i slutet av läsåret. Alla förskolors kvalitetsrapporter sammanställs av strateger i en forskning och utvecklingsgrupp. Strategerna lämnar sammanställningen av nuläge, analys och utvecklingsområden till Norrköpings Kommuns politiker. Därefter formulerar politikerna nya mål och riktlinjer i en uppdragsplan för hela utbildningskontoret.Kick off v 33 augusti


 • Presentation av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Presentation och start av implementering av likabehandlingsplan
 • Planera Hur arbetslaget ska jobba med enhetens utvecklingsområde för att utveckla arbetssätt och metoder mot förskolans prioriterade mål (mall del 1 a)


Uppstartsveckor augusti – september


med inskolning och introduktionstid för alla med fokus att lära känna varandra, verksamheten, miljöer och material. 


 • Under perioden: Observera och dokumentera barns intressen, förmågor och behov. Vad ser vi barnen fångas av? Gemensamt fokus? På gång i gruppen / vad verkar hett? Ser vi något som smittar? Var nyfiken på barnens strategier och lärprocesser. Samla dokumentation, alster och barnens görande.


Reflektion halvdag / kompetensutveckling halvdag helgdag i mitten av höstterminen


 • Titta på dokumentationerna från introduktionstiden – planera för projektstart (mall del 1 b)
 • kompetensutveckling för hela enheten, med koppling till kommungemensam verksamhetsidé.
  Veckoreflektion.
  Varje vecka, 2 timmar, reflektion med arbetslaget. Reflektera över dokumentation från verksamheten. Dokumentationen är motorn i projektet. Som stöd: individuella dokumentationer/ bilder och alster från barnens utveckling och lärande, dokumentation från projekt, läroplanslotus och lpfö 98/16 – utvärdera och planera utmaningar och aktiviteter. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten.


Delutvärdering och kompetensutveckling: januari heldag 


Utgå från planering och genomförande av höstens verksamhet.


 • Arbetslagets nulägesbeskrivning av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
  (mall 2 a)


 • Projektinriktat arbetssätt: Vad har vi berört under hösten? Vilka förmågor har utvecklats. Vilka områden ser vi behov av att erbjuda mer av i verksamheten. (läroplanslotus) och hur?
  (mall 2 b)
 • Kompetensutvecklingsdag halv


Utvärdering av läsåret heldag i juni


 • Utvärdera enhetens prioriterade mål – samt arbetslagets nulägesbeskrivning koppling till verksamhetsiden (mall del 3 a)
 • Utvärdera verksamheten – sätt att organisera arbetet/arbetssätt/pedagogroll (mall del 3 b)
 • Utvärdera Årshjul, gruppper, ansvarsuppgifter, mötesformer, kompetensutveckling – hela förskolan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – återkoppling medarbetarenkät och praktiskt arbeta fram styrkor och förbättringsområden.
 


Kompetenshöjande insatser / kopplade till verksamhetens utvecklingsområden 2017 – 2018


 • Hjärt och lungräddning
 • brandutbilning
 • SOL – språk och lärande uppsamlingsheat. vt – ht 2017
 • Inspirationsföreläsningar och workshops – pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt kreativt centrum
 • Inspirationsföreläsningar matematikcentrum
 • Studiebesök – andra förskolors verksamheter
 • Barn som väcker funderingar – elevhälsan.
 • Workshops – inspiration – vi lär av varandra
   


 


 vid frågor om kvalitetsarbetet på våra förskolor så får ni så gärna höra av er till mig eller personalen Med vänlig hälsning Catherine Molander, förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar