Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

måndag 9 januari 2017

minnesanteckningar från Samråd ht 2016Minnesanteckningar Samråd ht 2016 Hattens förskola

 • Förskolechef informerade om samråd som forum och varför förskolan ska erbjuda Samråd.  

 • En mötesplats där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor
 • Information om kommande beslut i frågor som är intressanta för de grupper som är representerade. På så vis ges möjlighet att påverka besluten i god tid och det blir en reell möjlighet till inflytande. Forum för samråd är inget beslutande organ
 • samråd kan innehålla frågor som rör exempel: Budget, Organisation, Värdegrund, Kvalitets- och utvecklingsarbete, Arbetsmiljö, Inne/Utemiljö/pedagogisk verksamhet, Lagar, riktlinjer och styrdokument
 • Frågor som avser enskilda barn, grupper eller arbetslag, ska inte tas upp i samrådet.
   

 • Systematiskt Kvalitetsarbete

 • Vi gick ut med en enkätundersökning till vårdnadshavare under våren 2016. En återkommande enkätundersökning som alla vårdnadshavare i Norrköpings förskolor får svara på. Enkätsvaren är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och sammanställs i den rapport som förskolan lämnar in varje år till utbildningskontoret och våra politiker. Vi kommer hänga upp sammanställningen av era enkätsvar i hallen på förskolan för den som är intresserad. Tyvärr hade vi en svag svarsfrekvens – då få svarade. Era svar är viktiga för förskolans analys om vad som är bra och vad som behöver utvecklas
 • De vårdnadshavare som deltog vid samrådet ansåg att ju fler alternativ på att bli erbjuden att svara desto bättre. Ex via mail, ipad/dator på förskolan, papper.  
   

 • Vi kommer ha ett Fokusområde vid varje samråd – vid detta samråd var det förskolans värdegrundsarbete som presenterades av förskolans värdegrundsgrupp tillsammans med utvecklingspedagogen.

 • lagar och regelverk om likabehandling och rutingång vid kränkning

 • om arbetet på förskolan; barns, pedagogers och vårdnadshavares delaktighet. För att få informationen kan du läsa vår likabehandlingsplan på Hattens hemsida. Stephan Anderson - Kommunens barn och elevombud - har träffat Hattens personal på förskolans kompetensutvecklingsdag oktober 2016. 
 • På samrådet var förskolan nyfiken på vårdnadshavarens funderingar om vikarier och vilken information/förväntningar som behöver finnas med i en vikariepärm till Hattens vikarier. Det professionella förhållningssättet var viktigt enligt vårdnadshavare.
   

 • Önskemål om fokusområde på nästa samråd vt 2016 – övergångar
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar